Finanse i Księgowość

Moduł przeznaczony jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

Księgowość to przede wszystkim informacje o strukturze kosztów w poszczególnych obszarach działalności. To również dane o stanie płynności finansowej – wszystkie te informacje, które są niezbędne w zarządzaniu firmą i podejmowaniu dobrych decyzji. enova365 wspiera przedsiębiorców na każdym etapie – od ewidencjonowania danych przez dekretowanie, sporządzanie sprawozdań, aż po szybkie przygotowanie kompletu informacji potrzebnych do sprawnego zarządzania.

 

enova365 obsługuje zarówno uproszczoną (Księga Podatkowa), jak i pełną księgowość (Księga Handlowa).

Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących księgowość opartą o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które usprawnia im codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). System zawiera szereg dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

Dla kogo

 • pracownicy Działu Księgowości i Finansów
 • kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
 • spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)

Pozostałe funkcjonalności

Ewidencja VAT  - przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7, VAT-UE oraz VAT-27. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. enova365 zawiera również mechanizmy wspomagające automatyczną korektę VAT z tytułu złych długów.

 

Ewidencja JPK - enova365 umożliwia tworzenie, ewidencjonowanie oraz elektroniczną wysyłkę jednolitych plików kontrolnych: JPK_VAT, zgodnie z obowiązującą strukturą oraz pozostałych plików JPK, składanych na żądanie. Ponadto możliwy jest import do programu gotowych plików JPK (przygotowanych w innych systemach) oraz ich wysyłka, a także tworzenie na podstawie zaimportowanego pliku JPK_VAT deklaracji VAT oraz Rejestru VAT. Dodatkowo program umożliwia scalenie pliku JPK_VAT na podstawie plików/rejestrów VAT z różnych systemów.

 

Ewidencja Środków Pieniężnych - pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

 

Dziennik - umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

 

Zestawienie sald i obrotów - przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

 

eDeklaracje - możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

 

Księga Inwentarzowa - pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały).

 

Windykacja - moduł umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. Windykację przedsądową. Pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego.

Korzyści:

 • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy
 • automatyzacja procesów w firmie
 • możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
 • ciągłość zaksięgowanych informacji

Galeria

Moduły

Sprzedaż i CRM
Handel i magazyn
Kadry Płace i HR
Finanse i Księgowość
Procesy
Business Intelligence

Pola wymagane oznaczone są *

Nowości
 • 30.05.2019

 • 07.05.2019

 • 04.04.2019

 • 21.03.2019

 • icon-link icon-logo-star icon-search icon-star